Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en website van Gymspiratie. Je dient je ervan bewust te zijn dat Gymspiratie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Gymspiratie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Over de gegevensverwerking

Hieronder lees je op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Webwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gymspiratie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het verzenden van onze nieuwsbrieven afhandelt. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan iedere e-mail die via Mailchimp wordt verstuurd, staat de mogelijkheid om je uit te schrijven of je e-mailvoorkeuren te wijzigen.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. Voor de laatste gegevens, verwijzen we graag naar de Privacy Policy van Mailchimp.

Siteground

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Siteground. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Siteground heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Inloggen via Social Media

Maak je een account aan of log je in via Facebook, Twitter, LinkedIn of één van de andere social media accounts? Dan verzamelen we uiteraard niet meer data dan nodig is voor ons: je naam, e-mailadres en profielfoto.

Data die we via deze platforms krijgen, gebruiken we alleen om je account op de site te kunnen aanmaken en/of controleren. Indien gewenst, gebruiken we je naam en e-mailadres voor opname in ons e-mailbestand.

Betalingsverwerkers

Mollie, Stripe en PayPal

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie, Stripe en PayPal. Zij verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zij bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Derden

In geval van storing en/of probleemoplossing, kan het incidenteel voorkomen dat wij medewerkers van ondersteunende bedrijven, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, WooCommerc tijdelijk toegang geven tot onze website.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Gymspiratie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent.

Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Inactieve accounts

Maak je langer dan 1,5 jaar geen gebruik van de site? Je logt in die periode bijvoorbeeld niet meer in? Dan verwijderen we je account ook van de site. Zo blijven er geen onbedoelde gegevens van je op de site.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie onder). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Gymspiratie. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Verzoek om verwijdering data

Door een mail te sturen naar [email protected] kun je een verzoek doen om je gegevens op de site te laten verwijderen. Je ontvangt op het bij ons bekende e-mailadres een bevestigingsmail. Na jouw bevestiging verwijderen we binnen 30 dagen je gegevens op de site.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst) om jouw persoonlijke instellingen te kunnen bewaren en de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Gymspiratie of die van een derde partij.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Functionele Cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. Zij houden bijvoorbeeld jouw website-voorkeuren bij, zoals het opslaan van je wachtwoord.

Analytische Cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Voor deze statistieken gebruiken wij Google Analytics. Jouw IP-adres wordt altijd eerst anoniem gemaakt voordat de statistieken worden opgeslagen.

Marketing Cookies

Tot slot plaatsen wij marketing-cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites zoals Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter vallen onder deze categorie.

Op websites van derden kun je advertenties van Gymspiratie tegen komen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies maken het mogelijk dat:

  • We kunnen bijhouden welke advertenties je al hebt gezien;
  • We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien;
  • We kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt;
  • We kunnen bijhouden of je op de advertenties klikt;

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies en dit bij ons bekend is, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Gymspiratie

Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag
Nederland
T (+31) 641764341
E [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken

Gijs Hosman
[email protected]

Laatste wijzigingen

8 september 2021

  • Opname verwijdering persoongegevens

20 augustus 2020

  • Aanvulling Inloggen Social Media Accounts